Stadgar

Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är SC SARAGOZA rf och dess hemort är Kristinestad.

Syfte och verksamhetsformer

Syftet med föreningen är att främja innebandy och sprida intresset för innebandy, förbättra medlemmarnas fysiska kondition och hälsa samt väcka äkta sportanda och varaktigt intresse för innebandy bland medlemmarna.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

  • bedriva tränings- och utbildningstillfällen
  • ordna turneringar
  • sträva efter att få barn och unga intresserade av idrott genom en bred juniorverksamhet, ordna möten och ge teoretisk undervisning

För att stöda verksamheten kan föreningen

  • ta emot donationer
  • söka stöd från företag
  • ordna penninginsamlingar och lotterier efter att ha inhämtat behövligt tillstånd

Medlemmar

Vem som helst som godkänner föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen. Medlemsansökningarna godkäns av föreningens styrelse.

Utträde och avsättande av medlemmar

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att meddela skriftligen till styrelsen eller dess ordförande eller genom att meddela att utträde skall skrivas in i protokollet på föreningens möte. Styrelsen kan avsätta en medlem ur föreningen, om medlemmen inte har betalt sin medlemsavgift eller om medlemmen inte uppfyllt de åtaganden som denne förbundit sig till vi inträdet i föreningen eller om denne genom sitt förfarande märkbart har skadat föreningen eller om denne inte längre uppfyller de medlemskrav som nämns i föreningens stadgar.

Anslutnings- och medlemsavgift

Den av medlemmarna uppburna anslutningsavgiften och den årlig medlemsavgiftens storlek besluts av årsmötet.

Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som har en ordförande och 4-8 andra ordinarie ledamöter samt 0-2 suppleanter som alla utses vid årsmötet. Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denna är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden när de anser att det behövs eller när minst hälften av styrelseledamöterna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess ledamöter, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, var för sig eller två styrelseledamöter tillsammans.

Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.
Bokslutet och de tillhörande dokumenten samt styrelsens årsberättelse skall ges till verksamhetsgranskarna senast 3 veckor före årsmötet. Verksamhetsgranskarna skall ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast 2 veckor före årsmötet.

Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag i januari-maj. Extra möten hålls när föreningens möten så besluter eller när styrelsen anser att det finns behov därtill eller när minst en tiondedel av föreningens röstberättigade medlemmar speciellt för ett ändamål meddelar styrelsen skriftligen därom. Mötet bör hållas inom trettio dygn från det datum då kravet meddelades styrelsen.
Vid föreningens möten har varje medlem en röst.
Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna.
Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

Kallelse till föreningens möten

Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem per post eller per e-post.

Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
4. föredragningslistan för mötet godkänns
5. bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras
6. beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
7. verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgiftens storlek fastställs
8. val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen
9. val av en eller två verksamhetsgranskare och dennes suppleant/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och dennes suppleant/deras suppleanter
10. Övriga ärenden som anges i möteskallelsen.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte, ska han eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

Ändring av stadgar och upplösning av förening

Beslut om ändring av stadgarna och om upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. Stadgeändringen eller upplösningen av föreningen ska anges i möteskallelsen.
Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösning.
Om föreningen blir upplöst används dess tillgångar för samma ändamål.