Årsmöte 27.03.2024

SC Saragozas årsmöte hålls onsdagen den 27.03.2024 klockan 18:15 i Kristinahallen.

Stadgeenliga ärenden. Länk till föreningens stadgar hittar du här: Stadgar – SC Saragoza

  1. mötet öppnas
  2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
  3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
  4. föredragningslistan för mötet godkänns
  5. bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras
  6. beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
  7. verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgiftens storlek fastställs
  8. val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen
  9. val av en eller två verksamhetsgranskare och dennes suppleant/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och dennes suppleant/deras suppleanter
  10. övriga ärenden som anges i möteskallelsen.

Välkommen!